Dự thảo sửa đổi Điều lệ VFOSSA nhiệm kỳ 2

Thứ sáu - 14/03/2014 22:54
Đây là dự thảo sửa đổi điều lệ VFOSSA, các đại biểu nghiên cứu và thảo luận.
1. Cột trái là dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2014, cột bên phải là Điều lệ năm 2012.
2. Những nội dung bổ sung, chỉnh sửa khác biệt so với Điều lệ năm 2012 được gạch dưới để tiện theo dõi.
 
Dự thảo Điều lệ sửa đổi năm 2014 Điều lệ năm 2012


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐIỀU LỆ
CÂU LẠC BỘ PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ VIỆT NAM
(Phê duyệt theo Quyết định số /
Ngày tháng năm 2014 của Chủ tịch Hội tin học Việt Nam)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐIỀU LỆ
CÂU LẠC BỘ PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ VIỆT NAM
(Thông qua tại Đại hội thành lập ngày 14/01/2012 tại Hà Nội)

 
Điều khoản đầu tiên


Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (tên quốc tế theo tiếng Anh là Vietnam Free and Open Source Software Association, viết tắt là VFOSSA), là một Chi hội thuộc Hội tin học Việt Nam, thành lập tháng Giêng năm 2012, được các thành viên tự nguyện thành lập trên cơ sở tiếp thu và chia sẻ các tư tưởng của cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) thế giới, với mong muốn là nơi kết nối các cộng đồng FOSS ở Việt Nam, để có tiếng nói chung tham gia vào các hoạt động phát triển nền Công nghệ thông tin nước nhà, mang lại lợi ích chính đáng cho các hội viên, đóng góp tích cực cho xã hội, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc CNTT trên thế giới. tới tiến bộ và văn minh. VFOSSA, khi điều kiện cho phép, sẽ xúc tiến thành lập tổ chức có pháp nhân là Hiệp hội Nguồn mở Việt Nam.

 
Điều khoản đầu tiên


Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam (tên quốc tế theo tiếng Anh là Vietnam Free and Open Source Software Association, viết tắt là VFOSSA), được các thành viên tự nguyện thành lập trên cơ sở tiếp thu và chia sẻ các tư tưởng của cộng đồng phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) thế giới, với mong muốn là nơi kết nối các cộng đồng FOSS ở Việt Nam, để có tiếng nói chung tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng các nước trên thế giới tới tiến bộ và văn minh.
Phần 1: Tôn chỉ, mục đích


Điều 1:
 • VFOSSA là một chi hội mang tên Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam thuộc Hội Tin học Việt Nam, tuân thủ tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội;
 • VFOSSA tiến tới trở thành một Hiệp hội/Hội có tư cách pháp nhân, hoạt động theo nguyên tắc phi chính phủ, phi lợi nhuận, tuân thủ Luật pháp Việt Nam;
 • VFOSSA hoạt động dưới nhiều hình thức (thương mại hoặc không), trong nhiều lĩnh vực (nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đào tạo và phổ biến kiến thức, quảng bá, phân phối, dịch vụ, sử dụng), trên nhiều phạm vi, ở nhiều hình thái tổ chức linh hoạt, nhằm đề cao vai trò, tư tưởng, ảnh hưởng của FOSS tới xã hội hiện đại, đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng FOSS ở Việt Nam nhằm xây dựng một nền Công nghệ thông tin vững mạnh dựa trên FOSS, đưa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của FOSS vào cuộc sống.
Phần 1: Tôn chỉ, mục đích


Điều 1:
 • VFOSSA là một chi hội mang tên Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam thuộc Hội Tin học Việt Nam, tuân thủ tôn chỉ, mục đích và Điều lệ của Hội;
 • VFOSSA có tư cách pháp nhân, hoạt động theo nguyên tắc phi chính phủ, phi lợi nhuận, tuân thủ Luật pháp Việt Nam;
 • VFOSSA hoạt động dưới nhiều hình thức (thương mại hoặc không), trong nhiều lĩnh vực (nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đào tạo và phổ biến kiến thức, quảng bá, phân phối, dịch vụ, sử dụng), trên nhiều phạm vi, ở nhiều hình thái tổ chức linh hoạt, nhằm đề cao vai trò, tư tưởng, ảnh hưởng của FOSS tới xã hội hiện đại, đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng FOSS ở Việt Nam nhằm xây dựng một nền Công nghệ thông tin vững mạnh dựa trên FOSS, đưa các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp của FOSS vào cuộc sống.
Phần 2: Tổ chức


Điều 2: Đại hội
 • Đại hội Đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của VFOSSA. Đại hội Đại biểu họp mỗi năm (hoặc ba năm, hoặc thời gian mở được quyết định tại mỗi kỳ Đại hội, nhưng không quá 5 năm) một lần. Cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội do BCH quyết định.
 • Mọi quyết định của Đại hội phải được ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức có mặt nhất trí.
 • Đại hội Đại biểu quyết định các vấn đề: sửa đổi Điều lệ, quy định tiêu chuẩn công nhận thành viên tập thể và cá nhân, quy định mức hội phí thành viên, thông qua báo cáo nhiệm kỳ bao gồm cả báo cáo tài chính, quyết định các định hướng hoạt động nhiệm kỳ sau, bầu Ban Chấp hành mới và thông qua Nghị quyết Đại hội.
   
Phần 2: Tổ chức


Điều 2: Đại hội
 • Đại hội Đại biểu toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của VFOSSA. Đại hội Đại biểu họp mỗi năm (hoặc ba năm, hoặc thời gian mở được quyết định tại mỗi kỳ Đại hội, nhưng không quá 5 năm) một lần. Cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội do BCH quyết định.
 • Mọi quyết định của Đại hội phải được ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức có mặt nhất trí.
 • Đại hội Đại biểu quyết định các vấn đề: sửa đổi Điều lệ, quy định tiêu chuẩn công nhận thành viên tập thể và cá nhân, quy định mức hội phí thành viên, thông qua báo cáo nhiệm kỳ bao gồm cả báo cáo tài chính, quyết định các định hướng hoạt động nhiệm kỳ sau, bầu Ban Chấp hành mới và thông qua Nghị quyết Đại hội.
Điều 3: Ban chấp hành
 • Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra Ban Chấp hành Câu lạc bộ (viết tắt là BCH). BCH là cơ quan lãnh đạo cao nhất của CLB giữa hai kỳ Đại hội, họp thường lệ mỗi năm hai lần.
 • Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội, việc thay đổi, bổ sung uỷ viên trong BCH phải được hơn 2/3 số uỷ viên BCH biểu quyết tán thành.
 • Số lượng uỷ viên BCH được bổ sung hoặc thay thế nhiều nhất bằng 1/5 số lượng uỷ viên BCH đã được Đại hội ấn định cho mỗi nhiệm kỳ.
 • Ban Chấp hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch là thành viên của Ban Thường vụ. Số lượng thành viên Ban Thường vụ không vượt quá 1/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành. Chủ tịch là đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật của VFOSSA.
 • Ban Chấp hành có trách nhiệm thay mặt Đại hội quyết định cơ cấu, tổ chức và bố trí nhân sự và điều hành, ban hành Quy chế Hội viên, Quy chế của Ban Thư ký và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ, kiểm tra giám sát Ban Thư ký.
 • Ban Chấp hành có trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc.
 • Giúp việc cho Ban Chấp hành là các Ban chuyên môn và Ban Thư ký.
 • Nguyên tắc làm việc của BCH
a) BCH hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.
b) BCH ban hành các quyết định và nghị quyết để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
c) Cuộc họp của BCH được xem là hợp lệ khi có ít nhất trên 1/2 (một phần hai) số lượng uỷ viên BCH tham dự.
d) Biểu quyết trong BCH theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo Chủ tịch hoặc người chủ trì cuộc họp.
e) Việc biểu quyết có thể tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau: giơ tay, bỏ phiếu kín, gửi thư, qua mạng Internet, v.v. Hình thức cụ thể do Ban Thường vụ quyết định.
Điều 3: Ban chấp hành
 • Ban Chấp hành do Đại hội Đại biểu bầu ra. Số lượng ủy viên BCH do Đại hội quyết định.
 • Ban Chấp hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch là thành viên của Ban Thường vụ. Số lượng thành viên Ban Thường vụ không vượt quá 1/3 số lượng Ủy viên Ban Chấp hành. Chủ tịch là đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật của VFOSSA.
 • Ban Chấp hành có trách nhiệm thay mặt Đại hội quyết định cơ cấu, tổ chức và bố trí nhân sự và điều hành, kiểm tra giám sát Ban Thư ký.
 • Ban Chấp hành có trách nhiệm chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc.
 • Giúp việc cho Ban Chấp hành là các Ban chuyên môn và Ban Thư ký.

 
Điều 4: Ban Kiểm tra
 • Ban Kiểm tra được Đại hội bầu với số lượng ủy viên do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt động độc lập với Ban Chấp hành, có trách nhiệm thay mặt toàn thể thành viên kiểm tra các hoạt động của VFOSSA, của Ban Thư ký, căn cứ vào Điều lệ của VFOSSA và Pháp luật hiện hành .
Điều 4: Ban Kiểm tra
 • Ban Kiểm tra được Đại hội bầu với số lượng ủy viên do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt động độc lập với Ban Chấp hành, có trách nhiệm thay mặt toàn thể thành viên kiểm tra các hoạt động của VFOSSA, của Ban Thư ký.
Điều 5: Ban thư ký
 • Ban Thư ký được Ban Chấp hành tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn, là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động thường xuyên của VFOSSA theo pháp luật, chịu trách nhiệm theo chức trách. Ban Thư ký được đề xuất hoặc được tuyển dụng lao động theo quy chế của Ban Chấp hành.
   
Điều 5: Ban thư ký
 • Ban Thư ký được Ban Chấp hành tuyển dụng và bổ nhiệm có thời hạn, là bộ phận chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động thường xuyên của VFOSSA theo pháp luật, chịu trách nhiệm theo chức trách. Ban Thư ký được đề xuất hoặc được tuyển dụng lao động theo quy định của Ban Chấp hành. Tổng Thư ký là đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động thường xuyên của VFOSSA.
Điều 6: Phạm vi
 • VFOSSA hoạt động trong phạm vi cả nước, tham gia các hoạt động quốc tế, có trụ sở tại Hà Nội và văn phòng đại diện tại các địa phương theo quy định của pháp luật.
   
Điều 6: Phạm vi
 • VFOSSA hoạt động trong phạm vi cả nước, tham gia các hoạt động quốc tế, có trụ sở tại Hà Nội và văn phòng đại diện tại các địa phương theo quy định của pháp luật.
Điều 7: Tài chính
 • VFOSSA hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản,tự chủ về tài chính. Tài chính của VFOSSA có nguồn từ đóng góp của các thành viên, các nguồn tài trợ và tích tụ từ các hoạt động xã hội, có tài sản riêng, chế độ tài chính tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 
Điều 7: Tài chính
 • Tài chính của VFOSSA có nguồn từ đóng góp của các thành viên, các nguồn tài trợ và tích tụ từ các hoạt động xã hội, có tài sản riêng, chế độ tài chính tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Điều 8: Đại hội bất thường và sửa đổi Điều lệ
 1. Đại hội bất thường phải được BCH triệu tập khi có ít nhất 1/3 số thành viên tập thể và 1/3 số thành viên cá nhân yêu cầu để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội. Đại biểu dự đại hội bất thường có số lượng và cơ cấu phân bổ như kỳ ĐH trước đó đã định và do BCH đề xuất.
 2. Điều lệ chỉ được sửa đổi khi 2/3 số thành viên chính thức có mặt tại Đại hội đại biểu thường kỳ hoặc Đại hội bất thường biểu quyết thông qua, sau đó phải được Hội Tin học Việt Nam công nhận.
   
Điều 8: Đại hội bất thường và sửa đổi Điều lệ
 1. Đại hội bất thường phải được BCH triệu tập khi có ít nhất 1/3 số thành viên tập thể và 1/3 số thành viên cá nhân yêu cầu để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội. Đại biểu dự đại hội bất thường có số lượng và cơ cấu phân bổ như kỳ ĐH trước đó đã định và do BCH đề xuất.
 2. Điều lệ chỉ được sửa đổi khi 2/3 số thành viên chính thức có mặt tại Đại hội đại biểu thường kỳ hoặc Đại hội bất thường biểu quyết thông qua, sau đó phải được Hội Tin học Việt Nam công nhận.
Phần 3: Thành viên


Điều 9: Đối tượng và thủ tục kết nạp
 • VFOSSA có các thành viên là pháp nhân và thể nhân, tự nguyện, tán thành tôn chỉ mục đích, tuân thủ Điều lệ và Quy chế Hội viên, không bị luật pháp hạn chế, đạt tiêu chuẩn và được BCH công nhận, hoàn thành tốt các hoạt động tham gia dưới danh nghĩa VFOSSA.
 • Đăng ký gia nhập và thủ tục kết nạp thành viên VFOSSA thực hiện theo qui trình được mô tả trong Quy chế Hội viên do BCH thông qua.
   
Phần 3: Thành viên


Điều 9: Đối tượng
 • VFOSSA có các thành viên là pháp nhân và thể nhân, tự nguyện, tán thành tôn chỉ mục đích, tuân thủ Điều lệ, không bị luật pháp hạn chế, đạt tiêu chuẩn và được BCH công nhận, hoàn thành tốt các hoạt động tham gia dưới danh nghĩa VFOSSA.
 • Đăng ký gia nhập VFOSSA phải có ít nhất một thành viên VFOSSA giới thiệu và bảo đảm. Ứng viên đăng ký trực tuyến theo mẫu của CLB. Ban Thư ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin do ứng viên cung cấp và báo cáo cho BCH phê duyệt. Quyết định kết nạp (hay từ chối) sẽ được gửi lại cho ứng viên qua email trong thời hạn 1 tuần.
Điều 10: Quyền và nghĩa vụ
 • Thành viên có quyền và nghĩa vụ truyền bá tư tưởng FOSS, đóng hội phí hàng năm theo quy định, tham gia vào các hoạt động của VFOSSA và Hội Tin học VN.
 • Thành viên có nghĩa vụ tôn trọng và tuân thủ nền tảng triết lý FOSS.
   
Điều 10: Trách nhiệm
 • Thành viên có trách nhiệm truyền bá tư tưởng FOSS, đóng hội phí hàng năm theo quy định, được huy động vào các hoạt động của VFOSSA, được tham gia các hoạt động xã hội nghề nghiệp của VFOSSA và Hội Tin học VN. Được đề cử làm đại biểu dự Đại hội VFOSSA và Đại hội Hội Tin học VN.
   
Điều 11: Ra khỏi VFOSSA
 1. Rút tên: thành viên có quyền xin rút tên khỏi VFOSSA. Để rút tên, thành viên phải làm đơn và gửi cho Ban Thư ký VFOSSA . Quyết định xóa tên thành viên được gửi cho thành viên trong thời hạn 1 tuần. Trước đó, thành viên phải bàn giao lại cho Ban Thư ký tất cả các tài sản, tài liệu của VFOSSA mà thành viên hiện nắm giữ (nếu có).
   
 2. Khai trừ: thành viên bị khai trừ khi không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ở điều 10, hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu tới VFOSSA hoặc bị pháp luật hạn chế. Việc khai trừ thành viên do Ban Chấp hành quyết định trên cơ sở ít nhất 2/3 số ủy viên tán thành.
Điều 11: Ra khỏi VFOSSA
 1. Rút tên: thành viên có quyền xin rút tên khỏi VFOSSA. Để rút tên, thành viên phải làm đơn và gửi cho Ban Thư ký VFOSSA qua email. Quyết định xóa tên thành viên cũng được gửi cho thành viên trong thời hạn 1 tuần. Trước đó, thành viên phải bàn giao lại cho Ban Thư ký tất cả các tài sản, tài liệu của VFOSSA mà thành viên hiện nắm giữ (nếu có).
   
 2. Khai trừ: thành viên bị khai trừ khi không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm ở điều 9, hoặc vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu tới VFOSSA hoặc bị pháp luật hạn chế. Việc khai trừ thành viên do Ban Chấp hành quyết định trên cơ sở ít nhất 2/3 số ủy viên tán thành.

 
Phần 4: Hoạt động


Điều 12: Hoạt động xã hội nghề nghiệp
 • VFOSSA thực hiện, đề xuất hoặc tham gia các hoạt động của Hội Tin học VN có liên quan tới FOSS trong nước và quốc tế, kể cả việc huy động nguồn lực xã hội để xây dựng năng lực phát triển và ứng dụng FOSS theo hướng bản địa hóa, phát triển sản phẩm đặc thù, các sản phẩm đóng góp trở lại cho cộng đồng FOSS thế giới,...
Phần 4: Hoạt động


Điều 12: Hoạt động xã hội nghề nghiệp
 • VFOSSA thực hiện, đề xuất hoặc tham gia các hoạt động của Hội Tin học VN có liên quan tới FOSS trong nước và quốc tế, kể cả việc huy động nguồn lực xã hội để xây dựng năng lực phát triển và ứng dụng FOSS theo hướng bản địa hóa, phát triển sản phẩm đặc thù, các sản phẩm đóng góp trở lại cho cộng đồng FOSS thế giới,...
Điều 13: Hoạt động pháp nhân VFOSSA
 • Thực hiện tất cả các hoạt động liên quan tới FOSS dưới các hình thức theo quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực của các thành viên cá nhân hoặc tập thể mà VFOSSA huy động được.
 • Trong thời kỳ chưa có pháp nhân, VFOSSA hoạt động với tư cách là một chi hội của Hội Tin học Việt Nam, tuân thủ điều lệ và nội quy của Hội. Trong trường hợp được phép, VFOSSA sử dụng con dấu và tài khoản của Hội Tin học Việt Nam theo quy định của Hội.

 
Điều 13: Hoạt động pháp nhân VFOSSA
 • Thực hiện tất cả các hoạt động liên quan tới FOSS dưới các hình thức theo quy định của pháp luật, phù hợp với năng lực của các thành viên cá nhân hoặc tập thể mà VFOSSA huy động được.
Điều 14: Giải thể
 • Việc giải thể VFOSSA do Đại hội Đại biểu Toàn Quốc quyết định với sự tán thành của ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức có mặt. Việc giải thể VFOSSA chỉ được hoàn tất sau khi các nghĩa vụ đã được thực hiện, và được Hội Tin học VN ra quyết định chuẩn y.
Điều 14: Giải thể
 • Việc giải thể VFOSSA do Đại hội Đại biểu Toàn Quốc quyết định với sự tán thành của ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức có mặt. Việc giải thể VFOSSA chỉ được hoàn tất sau khi các nghĩa vụ đã được thực hiện, và được Hội Tin học VN ra quyết định chuẩn y.
Điều 15: Hiệu lực thi hành
 • Điều lệ có hiệu lực thi hành từ khi được Hội Tin học Việt Nam ra quyết định công nhận./.
Điều 15: Hiệu lực thi hành
 • Điều lệ có hiệu lực thi hành từ khi được Hội Tin học Việt Nam ra quyết định công nhận./.

 

 

File đính kèm: du-thao-sua-doi-dieu-le-vfossa-2014-ver1.2.odt

Tác giả: Nguyễn Thế Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bài viết của bạn


Hãy đăng ký/đăng nhập để có thể quản lý bài viết của bạn.
Xem thêm hướng dẫn tại đây!
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập23
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm20
 • Hôm nay3,565
 • Tháng hiện tại121,298
 • Tổng lượt truy cập30,248,199
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây